fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

Fondul pentru modernizare în România

Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

Fondul pentru modernizare

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Principalul obiectiv urmărit este:

Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

 

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

  1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
  2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
  3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
  4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
  5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.
  6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

 

Pentru proiectele de tip A, proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat (promovate de entități de tip Societăți/Regii autonome), valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat este de 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

 

Pentru proiectele de tip B, proiecte care nu intră sub incidența ajutorului de stat (promovate de entități din sectorul public) valoarea maximă a grantului care poate fi acordat în temeiul prezentului Ghid specific este de 20 milioane euro pe proiect de investiții.

 

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz ;

Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

 

Solicitanții eligibili sunt:

 

Pentru proiectele de tip A: Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România,

La momentul contractării întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii/actul de înființare, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică

Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la nergia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și distribuție și să reprezinte mininum 70% din producția centralei regenerabile finanțate.

Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.)

Toate proiectele vor demonstra contribuţia la următorii indicatori:

ID
Indicatori obligatorii la nivel de proiect
Unitate de măsură

Indicatorul I.1

Capacitate operațională suplimentară instalată de producerea energiei din surse regenerabile

MW

Indicatorul I.2

Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

Echivalent tone de CO2/an

Indicatorul I.3

Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile

MWh/an

Indicatorul I.4

Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință

MWh

Indicatorul I.5

Procentul din producția totală de energie din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul propriu (*)

% (*)

Indicatorul I.6

Factorul de capacitate al centralei

%

 

Pentru proiectele de tip A, consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți va reprezenta obligatoriu mininum 70 % din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate.

 

Pentru proiectele de tip B, consumul propriu va reprezenta obligatoriu 100% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate.

 

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 525.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare:

Actiune

Buget (euro)

Proiectele de tip A: Realizarea capacităţilor noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz (pentru solicitanți de tip Societăți/Regii autonome)

525.000.000

Pentru energie eoliană 30.000.000 euro

Pentru toate capacitățile

30.000.000

Pentru energie solară 360.000.000 euro, din care

Sub 1 MW (inclusiv)

Peste 1 MW (exclusiv)

170.000.000

190.000.000

Pentru energie hidro 25.000.000 euro

Pentru toate capacitățile

25.000.000

Pentru energie geotermală 30.000.000 euro

Pentru toate capacitățile

30.000.000

Pentru biomasă, biogaz 80.000.000 euro, din care

Sub 1 MW (inclusiv)

Peste 1 MW (exclusiv)

30.000.000

50.000.000

Proiectele de tip B: Realizarea capacităţilor noi de producere energie din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz (sector public)

500.000.000

Pentru proiectele de tip B, bugetul alocat apelului de proiecte se angajează în temeiul principiului ”primul venit, primul servit”.

 

Pentru proiectele finanțate prin procedura de ofertare concurențială pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum (Proiectele de tip A) intensitatea ajutorului de stat, acordat din bugetul FM este de 100% din costurile eligibile prevăzute în Anexa nr. 4. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

 

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat (în cazul proiectelor de tip A)/ grantului (în cazul proiectelor de tip B) solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

  • Energie eoliană: 650.000 Euro/MW- pentru toate capacitățile instalate
  • Energie solară: 750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv); 425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW
  • Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate
  • Energie geotermală: 1.690.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate
  • Energie din biomasă: 3.383.000 Euro/MW – pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv)
  • Energie din biogaz: 1.692.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

 

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi, conform prevederilor Regulamentului, 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială.

 

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

  1. se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcție de acțiunile finanțabile prevăzute la Secțiunea 3.1 din prezentul ghid;
  2. sunt legal constituiţi, respectiv societăți/regii autonome pentru proiectele de tip A sau Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativ-teritorială/unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice de interes național pentru proiectele de tip B), după

 

Se probează prin:

Actul constitutiv, Actul de înființare/Statutul, sau documente echivalente cu traducere autorizată (emise cu maximum 30 zile înainte de depunerea ofertei), valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale Ofertei, pentru ofertanți proiecte de tip A;

 

Orice act normativ aferent, Hotărâre judecătorească de validare primar/Hotărâre de validare a Consiliului Local/Judeţean/Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului judeţean, pentru solicitanţi proiecte de tip B.

  • sunt înregistrați la ONRC din România, numai pentru proiectele de tip A

 

Se probează prin:

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului, care se va depune până cel târziu în etapa de contractare.

  • Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică;

Pentru proiecte de tip A:

 

Se probează prin:

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului valabil la momentul contractării.

 

Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează să acceseze fonduri în cadrul FM (nu este obligatoriu ca acesta să fie codul activităţii principale a societăţii).

 

Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al regiei autonome, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35:„Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă şi aer condiționat”, clasa CAEN 3511 –Producția de energie electrică; aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de la Registrul Comerţului, depus până cel târziu în etapa de contractare.

 

Pentru proiecte de tip B:

 

Se probează prin:

Declarația privind scopul producerii de energie electrică (Anexa nr. 3f)

 

Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate/regii autonome pentru proiectele de tip A, respectiv Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativ- teritorială/unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice de interes național pentru proiectele de tip B.

 

Solicitantul va completa Anexa 3.e – Declaraţia privind tipul întreprinderii (din care să reiasă încadrarea într-o anumită categorie).

 

Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv dacă raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic 7,5, în ultimul an financiar;

 

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestei operaţiuni sunt următoarele (enumerarea nefiind exhaustivă):

  • cheltuieli aferente contribuției în natură;
  • cheltuielile cu amortizarea;
  • cheltuielile aferente obținerii terenurilor;
  • cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului;
  • cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite;
  • cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație;
  • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
  • cheltuieli generale de administrație;
  • taxa pe valoarea adaugată în cazul proiectelor de tip A;
  • dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
  • cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
  • alte comisioane aferente creditelor;
  • achiziţia de echipamente second-hand;
  • amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată și arbitraj;
  • costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
  • cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
  • cheltuielile cu branșamentul (conectarea la stația de transformare);
  • cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului), în cazul proiectelor de tip A.
  • Alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului), în cazul proiectelor de tip A.

Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, va fi aprobat de solicitant (prin Hotărâre AGA/CA/Asociaților/Asociatului Unic al societăţii/HCL/HCJ, după caz, și va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

 

Solicitanții finanțării trebuie să aibă în vedere ca Studiul de fezabilitate și alte documente justificative să cuprindă următoarele cerințe tehnice minime care trebuie îndeplinite de echipamentele incluse în proiecte, în funcție de specificul proiectului (eolian/ solar/ hidro/ geotermal/ biomas/ biogaz), astfel cum sunt menționate și în Anexa nr. 2.1 Grila de verificare a conformității administrative a ofertelor/Anexa 2.3 – Grila de verificare a conformității administrative a cererilor de finanțare la prezentul ghid.

 

Studiul de fezabilitate va analiza cel puțin două opțiuni tehnice. Ambele opțiuni vor fi analizate din toate punctele de vedere și descrise în conformitate cu cerințele prezentului ghid din perspectiva tipurilor de investiții eligibile și a restricțiilor privind cheltuielile eligibile din perspectiva ajutorului de stat.

 

Investiția trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu o capacitate nouă de producție de energie electrică, prin investiție nouă.

 

Pentru a evalua viabilitatea financiară și economică a proiectelor de investiții depuse în cadrul acestei proceduri, ofertele vor trebui să fie însoțite de analiza cost beneficiu, elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investiții, întocmit de Comisia Europeană.

 

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:

  1. Prezentarea contextului;
  2. Definirea obiectivelor;
  3. Identificarea proiectului;
  4. Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoțite de o analiză a cererii și a opțiunilor;
  5. Analiza financiară;
  6. Analiza economică;
  7. Evaluarea riscurilor.

 

Pentru proiectele de tip A, evaluarea tehnico-economică a ofertei va fi realizată de Comisia de selecție conform Grilei de evaluare tehnico-economică a ofertelor din Anexa 2.2, după următorul criteriu:

 

Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/MW instalat de producție – maxim 100 puncte;

 

Conform acestui criteriu, va obține un punctaj maxim (100 pct) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat și zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat, pentru proiectele de tip A.

 

Pentru proiectele de tip B, finanțarea se va acorda conform principiului ,,primul venit, primul servit” în limita fondurilor disponibile pentru fiecare apel de proiecte.

 

Contacteaza-ne pentru mai multe informatii.