fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial

Sprijinirea investitiilor in modernizare

Sprijinirea investitiilor

 

Sprijinul financiar este acordat pentru investiții integrate destinate proiectelor privind eficiența energetică în industrie, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR C6 I5.

 

Perioada de implementare a măsurii de investiții I5 nu va depăși data de 31 decembrie 2025, fiind operaționalizată prin apeluri succesive de proiecte în limita bugetului alocat acestei măsuri.

 

Intervenția vizează promovarea investițiilor în sectorul energetic, domeniul eficiență energetică, în vederea asigurării contribuției la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind reducerea consumului de energie, precum și în cele stabilite în cadrul PNRR, prin creșterea eficienței energetice în industrie.

 

Principalul obiectiv urmărit este creșterea eficienței energetice, care va avea ca impact atât reducerea consumului de energie și a emisiilor GES, cât și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6.

 

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul schemei de ajutor aferente se urmărește finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se realizeze economii considerabile de energie și reducerea  emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră cu cel puțin 30%, în comparație cu emisiile ex ante, la nivelul conturului energetic al fiecărui proiect, evaluat prin audit energetic.

 

 

Caracteristici minime

 

 

 

Următoarele caracteristici minime sunt obligatorii:

 

Sistemul de management și monitorizare energetică va fi compatibil cu cerințele sistemului standard de management al energiei ISO 50001; Va permite vizualizarea în timp real a consumurilor energetice, a costurilor asociate, precum și a nivelului de emisii de gaze cu efect de seră; Sistemele de monitorizare vor fi formate din următoarele componente (hardware și software): senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces industrial; RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, stație; Sistem de comunicare date; Stație master (stația la care ajung toate comunicațiile și care este legată de toate echipamentele și subsistemele); Sistem computerizat software, local sau cu funcționare în cloud, de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea acestor acțiuni;

 

Pentru măsurarea și verificarea economiilor de energie cu ajutorul sistemului de monitorizare, se va avea în vedere ca acesta să aibă integrate metode și instrumente adecvate, conform celor descrise în Protocolul Internațional de Performanță în Măsurare și Verificare (IPMVP);

 

Proiectul poate avea în vedere toate fluxurile de energie existente în cadrul întreprinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (energie electrică, energie termică, energie mecanică, altele).

 

Operatorii economici care au deja implementat un sistem EMS sunt exceptați de la obligația instalării unuia nou în cadrul prezentei măsuri, cu condiția de a demonstra funcționalitatea acestuia la nivelul întreprinderii.

 

 

Cererea de finantare

 

 

Fiecare cerere de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin una din următoarele acțiuni:

  • înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție, având ca rezultat creșterea eficienței energetice,
  • implementarea unor măsuri de recuperare a pierderilor de energie termică din procesele tehnologice
  • sisteme de telegestiune,
  • sisteme privind identificarea vârfurilor de consum și eliberarea graduală a energiei și planificarea acesteia,
  • achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum și monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS,
  • generarea de energie electrică și/sau termică, pentru autoconsum, în industrie, care respectă condițiile prevăzute în Anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”,
  • alte pachete de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice prin investiții în echipamente eficiente energetic, la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES și a intensității energetice, încadrate în segmentul eficienței energetice în industrie, cu respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” – DNSH (2021/C58/01), excluzând activitățile legate de combustibili fosili.

 

Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru finanțare prin prezenta măsură.

 

Active ce pot fi luate în considerare la stabilirea costurilor eligibile finanțabile:

  • Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obținerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanțului energetic (de exemplu: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, pompe de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele);
  • Construcții aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficiență energetică (dar numai în scopul funcționării corecte a echipamentelor/instalațiilor).

 

Toate activitățile de pregătire a proiectului, inclusiv echipamente și elemente care sunt propuse pentru finanțare vor începe doar după depunerea cererii de finanțare, în vederea respectării principiului „demarării lucrărilor”.

 

 

Solicitanții eligibili

 

Operatori economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari și entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC.

 

Toate proiectele vor demonstra contribuția la indicatorul de rezultat și la ținta prevăzută în PNRR.

ID
Indicatori obligatorii la nivel de proiect
Unitate de măsură

Indicatorul I.1

Economii în consumul de energie primară6 -30% pe conturul proiectului

tep (%)

Indicatorul I.2

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directe și indirecte: Scădere estimată a gazelor cu efect de seră cu 30% pe conturul proiectului

echivalent tone de CO2 (%)

Indicatorul I.3

Reducerea intensității energetice

tep/mii lei (%)

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 80.600.000 euro, compus din bugetul aprobat pentru măsura de investiții 5 în valoare de 62.000.000 euro și suma suplimentară aferentă supra-contractării, în procent de 30%.

 

În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după primul apel sau nu se ating țintele angajate, Ministerul Energiei va organiza un nou apel pentru suma rămasă neutilizată.

 

Ajutorul din prezenta măsură se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și nu poate depăși 1.200.000 Euro pentru fiecare proiect, echivalent în lei la cursul de schimb valutar de 4,9189 lei/euro (curs inforeuro din noiembrie 2022).

 

Documente obligatorii la depunerea cererii de finantare

  • numărul de înregistrare al raportului de la autoritatea competentă/dovada scanată a raportului și evidențierea datei înregistrării în cadrul întreprinderii ( se referă la: chestionarele de analiză energetică a consumatorilor de energie ale operatorilor economici care folosesc o cantitate de energie mai mare și mai mică de 000 tep/an, precum și la Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tep/an);
  • studiul de fezabilitate,

 

Toți indicatorii de proiect, incluși în auditul inițial, vor respecta criteriul diferenței dintre anul de referință 2021 și reducerea cu cel puțin 30% la sfârșitul perioadei de monitorizare a indicatorilor de rezultat, raportat la conturul energetic al proiectului prin raportul de audit energetic inițial, din anul în care proiectul devine operațional și vor fi conexați cu informațiile din studiul de fezabilitate. Fiecare procent suplimentar peste indicele de minim 30% și angajat conform auditului energetic inițial de către aplicant va fi punctat cu un număr suplimentar de puncte, conform grilei de evaluare tehnico-economică.

 

Contacteaza-ne pentru mai multe informatii.